โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 3 0 0
2014 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์เส้นเสียงสำหรับท่าอากาศยาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาการติดตามคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่ง จ.ชลบุรี และการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาการสะพรั่งของคีโตเซอรอสและการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 อิทธิพลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคีโตเซอรอส หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 0 0 0 0
2010 สถานการณ์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 17 0 0
2013 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2011 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรเทาปัญหาสภาวะเกาะความร้อนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 15 0 0