Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • M.Agr.Sci. (Plant Science), Lincoln University, นิวซแลนด์, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการยกระดับคุณภาพ และลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีทอร์ริแฟคชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพการปรับตัว ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตควินัวในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน: การขับเคลื่อนพืชศักยภาพใหม่เพื่อความยั่งยืนในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาพืช ผลิตภาพ และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลเพื่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าระบบการเผาไหม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 เทคนิคการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยสารละลายฤทธิ์กรด - ด่าง และวิธีกลต่อคุณภาพผลผลิตชีวมวล ผลิตภาพก๊าซชีวภาพ และองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการใช้สารโคชิซีนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานพันธุกรรม ลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพเชิงพลังงานของชีวมวลหญ้าเนเปียร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 1 0 0
  2017 ผลของการจัดการท่อนพันธุ์เนเปียร์ต่อการงอกของท่อนพันธุ์และผลผลิตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 ระบบการผลิตไม้โตเร็วหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การจัดการระบบการผลิตกระถินหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือกสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลของหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพฝนน้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน (สนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา) สนพ. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวมวลจากหญ้าโตไวชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 1 0 0
  2013 ระยะการพัฒนาของพืช และการตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) ต่อวิธีการปลูกและการดูแลรักษาเพื่อเป็นหญ้าประดับในสนามกอล์ฟ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของหญ้านวลน้อย (Zoysia matrella) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท QGI International Products Co., Ltd. 0 0 0 0
  2011 การจัดการกระถินในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสูงเพื่อใช้เป้นพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0