Person Image

  Education

  • วท.ม. (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
  • ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมี และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2565 ประเภททุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรและการสังเคราะห์อนุพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2018 การออกแบบและสังเคราะห์สารตรวจจับไอออนของโลหะแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 สารตรวจจับแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่ที่สามารถตรวจจับไอออนของเหล็ก (III) ได้อย่างจำเพาะเจาะจงและว่องไว หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2016 สารเรืองแสงเพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้ หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0