Person Image

  Education

  • BEng (Computer Engineering), Naresuan University, ไทย, 2545
  • MSc (Information Technology), Naresuan University, ไทย, 2548
  • PhD (Management Engineering), Naresuan University, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2016 การแก้ปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ โดยพิจารณาร่วมกับการจัดเส้นทางเดินรถแบบระบุน้ำหนักบรรจุ ด้วยขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหาการจัดเรียงกล่องสินค้าลงในตู้บรรจุสินค้าแบบ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย บุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0