Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Science; Molecular Biology), The University of Nottingham, สหราชอาณาจักร, 2552
  • วท. ม. (ชีวเคมี), ม.สงขลำนครินทร์, ไทย, 2547
  • วท. บ. (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ1, ม.เชียงใหม่, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 4 0 0
  2015 (ย่อยที่ 3 และ 4 ปรับรวมกัน) การพัฒนาสูตรเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสาหร่ายฉัตรในการยับยั้งเชื้อรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2010 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 3 14 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2013 การสร้างลักษณะเรืองแสงในสาหร่ายฉัตรด้วยโปรตีนเรืองแสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจำแนกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยใช้ลำดับเบสของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอและนิวเคลียร์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ – อาร์เอฟแอลพี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเพิ่มปริมาณและเสถียรภาพของโฟเลตในเมล็ดข้าวด้วยโปรตีนจับจำเพาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจสอบเชื้อราฟูซาเรียมชนิดสร้างสารพิษในอาหารเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 4 0 0
  2014 การพัฒนา DNA marker ที่จำเพาะกับชนิดของไผ่ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน 0 0 0 0
  2014 การทดสอบยืนยันความสำเร็จและการคงอยู่ของยีนเรืองแสงในโครโมโซมของพรรณไม้น้ำเรืองแสง Hygrophila difformis หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ปลอดไวรัส ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 1 0 0 0
  2014 การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาศทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การทดสอบประสิทธิภาพของ promoter ที่ใช้สำหรับการพัฒนาพรรณไม้น้ำเรืองแสง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาโครงสร้างและบทบาทของยีนที่ทำหน้าที่ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย JST-JiCA 0 0 0 0
  2012 การผลิตเปปไทด์ androgenic gland hormone (AGH) ของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii ผู้ร่วมวิจัย The International Foundation for Science (IFS) 0 2 0 0
  2012 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนในพรรณไม้น้ำเพื่อการสร้างพันธุ์ใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 วิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลตสูงและศึกษาการแสดงออกของยีนในกระบวนการสร้างและสลายโฟเลตในข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2 0 0