Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2548
  • วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 8 1 0 0
  2020 การพัฒนาสมรรถนะการบำบัดยากำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ำภาคการเกษตรโดยใช้วัสดุกระตุ้นเชิงแสงซิงก์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยวัสดุแอดดิทีฟที่มีศักยภาพ หัวหน้าโครงการ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2020 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่มีการใช้โลหะกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงความร้อนฉับพลันเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงสำหรับบำบัดยากำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ำ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 การปรับปรุงสมบัติเชิงผลึกซิงก์ออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงสมรรถนะสูงสำหรับสลายยากำจัดวัชพืชที่ปนเปื้อนในน้ำเสียภาคการเกษตร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การออกแบบระบบเตรียมฟิล์มบางราคาถูกด้วยกระบวนการสิลารเพื่อใช้เตรียมสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ (เพอรอปสไกต์) หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาฟิล์มทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นขนส่งโฮลในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอโรปสไกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 โครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์สำหรับใช้เป็นวัสดุยับยั้งแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2011 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 0 0 0
  2019 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการเพิ่มแสงตกกระทบด้วยเทคนิคการรวบรวมแสง หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2018 การศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิค/ไฮโดรโฟบิคของชั้นนำโฮลล์โดยใช้วัสดุเจือสำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน 1 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพื้นผิวชั้นนำโฮลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน 2 0 0 0