โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 2 6 0 0
2021 การผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกันจากเปลือกถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย / การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคโน-เศรษฐศาสตร์ ของโรงงานผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมันและทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำตาลในอาหารแบบพกพาได้จากเซ็นเซอร์เยื่อเลือกผ่านลิปิด/พอลิเมอร์ และแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2020 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตร่วมจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงเอนกประสงค์ เพื่อผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำตาลในอาหารแบบพกพาได้จากเซ็นเซอร์เยื่อเลือกผ่านลิปิด/พอลิเมอร์ และแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การเพิ่มกำลังการผลิตในการสกัดสารออกฤทธ์จากเปลือกมังคุดโดยใช้วิธีการสกัดด้วยของเหลวความดันสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงคุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประเภทแมกนีเญียมซิลิเกตในขั้นตอนการล้างแบบไม่ใช้น้ำของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 25 22 1 0
2019 เยื่อเลือกผ่านโปรตรอนชนิดลิกนิน-ไคโตซานคอมโพสิตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2019 นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2018 เทคโนโลยีนำร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงขนาด 5 ลิตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเพาะเลี้ยง Lipomyces starkeyi เพื่อผลิตลิพิดจากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เยื่อเลือกผ่านไคซานนิกเกิลออกไซด์นาโนคอมโพสิตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงคุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0
2014 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยใช้กระบวนการเฟนตอนออกซิเดชั่นที่ได้รับการปรับปรุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 12 10 0 0
2013 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2012 การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
2012 การเพาะเลี้ยง Rhodococcus opacus PD630 ด้วยน้ำเสียจากโรงงานโอเลฟินเพื่อใช้ผลิตน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 10 4 0 0
2019 การศึกษาการผลิตไข่ปลาคาเวียร์จากสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด 0 0 0 0
2016 การนำไอออนิกของอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2016 การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 0 0 0
2014 การกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานผลิตเอทานอลโดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 3 0 0
2014 การปรับปรุงคุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องต้นแบบวัดจุดไหลเทของน้ำมันไบโอดีเซลแบบอัตโนมัตในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2010 นวัตกรรมการผลิตนำมันจากจุลินทรีย์โดยใช้กลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง 0 0 0 0
2010 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) 2 1 0 0