Person Image

  Education

  • ปริญญาตรี (ศศ.บ. ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ปริญญาโท (ศษ.ม. ประชากรศึกษา ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • ปริญญาเอก (ปร.ด. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาทักษะการทำงานของเกษตรกรในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาแหล่งทองเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2013 การสร้างผู้ประเมินภายในการตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัยตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การสำรวจภาวะการย้ายถิ่นของแรงงานภาคเกษตร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเกษตรและชุมชน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 10 0 0
  2013 การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2011 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 1 0 0 0
  2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 6 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 2 0 0
  2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0