Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2542
  • M.S.(Materials Science & Engineering ), Michigan Technological University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Materials Science & Engineering ), Michigan Technological University, สหรัฐอเมริกา, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสูตรผสมเพื่อผลิตเส้นใยจากเถ้าลอยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ตอบสนองต่อแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 10 7 1 0
  2018 การแปรใช้ใหม่ของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการทุนวิจัยปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 2 0 0 0
  2017 การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 2 0 0 0
  2016 การปรับปรุงสมบัติวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 2 0 0
  2012 การพัฒนาโฟมกลาสจากเศษแก้ว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไมโครเวฟต้นแบบเพื่อการเผาซินเทอร์ผงโลหะและผงเซรามิก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4 1 0
  2010 ผลของขนาดของชั้นเรียนและวิธีการสอนต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร (01213211) หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 3 3 0
  2018 การยกระดับสมรรถนะของเส้นใยะซอลต์และการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อผลิตเส้นใยบะซอลต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 3 1 0
  2016 ฉนวนจากกาบมะพร้าวสำหรับป้องกันความร้อนและเสียงภายในอาคารเพื่อใช้แทนฉนวนแร่ใยหิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การใช้เส้นใยบะซอลต์แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แผ่นซีเมนต์เสริมแรง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 2 0
  2014 การใช้พลาสมาในการเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0