Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546
  • ปร.ด.((ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 12 0 1 0
  2024 การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของการนำไฟฟ้าของวัสดุนาโนแบบผสมในยางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเป็นเซนเซอร์ความเครียด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาเซ็นเซอร์ความเครียดจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในโลก Metaverse หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนายางล้อรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้หน้ายางและแก้มยางจากวัสดุเหลือใช้และสารทดแทนจากธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจอวกาศ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการจำลองเชิงโมเลกุลสำหรับคัดเลือกและออกแบบยาต้านโคโรนาไวรัส (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2020 การออกแบบและสร้างตัวนำไขมันบรรจุสารคอร์ไดซิปิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 การออกแบบและสร้างตัวนำไขมันบรรจุสารคอร์ไดซิปิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2018 การออกแบบและสร้างตัวนำไขมันบรรจุสารคอร์ไดซิปิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2012 ผลของอนุภาคคาร์บอนนาโนต่อลิปิดมอนอเลเยอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การไหลผ่านของน้ำและโมเลกุลเล็กในช่องนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 21 6 0 0
  2022 แพลตฟอร์มระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 แพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 แผนงานการพัฒนานโยบายด้านยางพาราของชาติและการผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยสวก.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 3 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเตรียมฟิล์มบางผลึกเหลวสำหรับการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง NASA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ระบบชั่งน้ำหนักไก่ออนไลน์สำหรับฟาร์มไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ฟาร์มไก่อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 อันตรกิริยาระหว่างสารพทาเลท กับพลาสติก/เมมเบรนชีวภาพ: องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับพลาสติกปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไซโคลเด็กซ์ทริน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกและโปรตีนฟอกซ์เอ็มวัน ในการยับยั้งการดื้อยาของเซลล์มะเร็งเต้านม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 อันตรกิริยาของวิตามินอีบนเยื้อไขมันแบบสองชั้น หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การแยกแยะชนิดเบสเดี่ยวโดยใช้ไซโคลเด็กตริน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 กลไกการซึมผ่านเมมเบรนชีวภาพของเบต้าไซโคลเดกซ์ทรินและอนุพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2013 ผลของอนุภาคคาร์บอนนาโนต่อลิปิดมอนอเลเยอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การไหลผ่านของน้ำและโมเลกุลเล็กในช่องนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การไหลของน้ำและ โมเลกุลเล็ก ผ่านช่องนาโน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 3 0 0 0
  2010 ผลกระทบของรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตต่อเชื้อแลบโตสไปรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 10 3 1 0
  2021 การศึกษาฟิสิกส์ชีวภาพเชิงโมเลกุลของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยบริษัทฯ) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 5 2 0 0
  2018 การออกแบบและสร้างตัวนำไขมันบรรจุสารคอร์โดซิปิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2018 การผลิตผงถั่งเช่าสีทอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 ฟิสิกส์ชีวภาพของการรู้จำและการนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 1 0 0 0
  2017 การส่งเสริมการผลิตผงนาโนถั่งเช่าและสารคอร์ไดซิปินจากถั่งเช่าสีทองเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 1 0
  2017 การผลิตผงนาโนถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารคอร์ไดซิปินจากชีวมวล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาในกระบวนการผลิตและคิดค้นสูตรน้ำยางขั้นสูงเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราเกรดพิเศษเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปีที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การแสดงออกของยีนทั้งหมด และเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าสีทองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2014 กลไกการปลดปล่อยสารประกอบฟลาโวนอยด์ ในระบบนำส่งยา ด้วยบีตาไซโคลเดกซ์ทริน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2014 ความเสถียรเชิงโครงสร้างและกลไกการปลดปล่อยยาของไซโคลเดกซ์ทริน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0