Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2022 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมเพื่อความทนแล้งและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การคัดเลือกและขยายเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) จากถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการทดสอบพันธุ์ในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลของชนิดและพันธุ์ข้าวโพดต่อคุณภาพข้าวโพดหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 3 0 1
  2021 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การคัดเลือกระยะปลูกและสายพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด และต้นถั่วลิสงแห้งอาหารสัตว์บนพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 1
  2019 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโต ให้มีผลผลิตสูงและอายุเก็บเกี่ยวสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การรวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพและสมรรถนะการผสมของพันธุ์ถั่วลิสงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 2 0 1
  2018 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรียนอนุบาลและแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 7 หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 1
  2015 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 5 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 1 2 0 0
  2014 การชักนาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการใช้รังสีแกมมาและสาร Ethyl methanesulfonate (EMS) ในอ้อย และการคัดเลือกสายพันธุ์ทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2012 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โรงงานแม่รวยจำกัด 0 0 0 0