Person Image

  Education

  • กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2539
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2542
  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2012 ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2012 เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0