Person Image

Administration

Education

  • B. Ec.(Economics), Hitotsubashi University, ญี่ปุ่น, 2545
  • M. Ec.(Public Economics), Hitotsubashi University, ญี่ปุ่น, 2547
  • Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, เยอรมัน, 2558

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2018 การประเมินความยากจนของครัวเรือนที่อาศัยบริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ความหลากหลายของการดำรงชีพของเกษตรกรรายเล็ก หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการฝึกงานภาคบังคับของนิสิตในภาควิชาฯ) 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 2 0 0
2020 การเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) และจัดทำตัวชี้วัดการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การพัฒนาและรับรองเกณฑ์และวิธีการประเมินป่าพรุ หน้าที่และบริการของป่าพรุ อันเป็นผลจากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศพรุในภูมิทัศน์ควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าสำหรับเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาโครงการนำร่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) 0 0 0 0
2018 โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ บทบาทของเกษตรพันธสัญญาในการสนับสนุนกระบวนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การยกระดับการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Regional Office for Asia) 0 0 0 0
2016 การทบทวนการคัดกรองและประเมินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาการประกันภัยกุ้งของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 1 0 0
2016 การศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์การไม่แสวงหากำไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 Adaptation Gaps to Flood in Chiang Mai Province, Thailand หัวหน้าโครงการ International Development Research Center 0 0 0 0