โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาตัวกรองน้ำสำหรับพกพา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การใช้คุณสมบัติทางแสงของผลึกเหลวในการตรวจจับสารชีวโมเลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การลดต้นทุนการพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 5 0 0 0
2019 การวิจัยสารตัวเติมชนิดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ยาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเซ็นเซอร์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การสังเคราะห์และสมบัติของกราฟีนโดยการเจือโลหะสำหรับใช้ในแก๊สเซนต์เซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การเจือซิลเวอร์ในอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของซิงค์ออกไซด์นาโนรอดโดยการเจือโลหะสำหรับใช้ในแก๊สเซนต์เซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2014 ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 0 1 0
2020 การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 1 0 0 0
2019 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมสูตรน้ำยางคอมพาวด์และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลิตหมอนหรือที่นอนยางพาราแบบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
2018 การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นชนิดนิ่มสำหรับสังคมผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 ศึกษาต้นกำเนิดของเสียงและการป้องกันเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
2017 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเถ้าชานอ้อยและชานอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 0 0 0 0
2016 โครงการการพัฒนาผิวสุดท้ายของไทเทเนียมด้วยกระบวนการอะโนไดซ์เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายของคอนกรีต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาและการประยุกต์วัสดุเหลือใช้จากอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
2011 การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับเคลือบฟิล์มออกไซด์ด้วยวิธีโค-สปัตเตอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0