Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • รัฐศาสตร์บัณฑิต(บริการรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0