โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 9 3 0 0
2020 การปักไม้ไผ่เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 กระแสน้ำในอ่าวพัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2019 ปัญหาบริเวณชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2561 ในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2019 ผลกระทบจากการรื้อเขื่อนกันทรายและคลื่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 รัฐบาลเลือกพื้นที่ไหนเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 มูลค่าชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่หาดชะอำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 เขื่อนกันคลื่น ความต้องการที่ซ่อนเร้นของชุมชน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 0 0 0
2011 ผลกระทบของเขื่อนหินริมทะเลต่อการกัดเซาะชายฝั่งข้างเคียง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกพื้นที่ตั้งท่าเทียบเรือแห่งใหม่บนเกาะกูด จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2007 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 38 Project 8 8 0 0
2019 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2018 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2017 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) หัวหน้าโครงการ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด 2 0 0 0
2017 การขุดลอกร่องน้ำและจัดทำแบบร่องน้ำ หัวหน้าโครงการ บริษัท Oknha Mong Port Co.,Ltd 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
2017 โครงการการศึกษาปัจจัยและออกแบบดัชนีอันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท จีเมคคาทรอนิคส์ จำกัด 0 0 0 0
2017 สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0 0 0 0
2016 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด 1 1 0 0
2016 ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต ระยะที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต ระยะที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 7 และ 8 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 0 0 0 0
2015 ศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง 0 0 0 0
2015 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของท่าเทียบเรือกัมพูชาของการพัฒนาท่าเทียบเรือ หัวหน้าโครงการ บริษัท OMP (Oknha Mong Port Co.,Ltd) จำกัด Rethrhy Village, Koe Phos Commune, Stoeung Have Distric, Prah Sihanouk Province, Cambodia. 0 0 0 0
2015 ศึกษาและออกแบบรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือโดยวิธีทางธรรมชาติ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน หัวหน้าโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
2015 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2014 การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 10 บ้านบ่อนนท์ ถึงหมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือ เอ็น พี สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็น พี สมุยพอร์ต จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือ เอ็น พี สงขลา จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็น พี สงขลาพอร์ต จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนวสลายพลังงานคลื่น เพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งตะวันตก หัวหน้าโครงการ บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2014 การเปลี่ยนแปลงของคลื่นจากการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์เมเนจเมนจ์ จำกัด 0 1 0 0
2014 ออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 0 0 0
2014 ออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาโครงการ (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ บริษัทแมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 1 0 0
2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw unloader) ของบริษัทจัมโบ้ เจตตี้ จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเซียเทคโนโลยีจำกัด 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ บริษัท ซิกมา ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
2012 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดวประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of Oceanography, Xiamen, China หัวหน้าโครงการ The Third Institute of Oceanography 0 0 0 0
2011 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 2 0 0
2010 โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (โครงการวิจัยร่วม) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
2009 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าเหล็ก (Steel hub) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิไทย ชิปปิ้ง จำกัด 1 0 0 0