Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 1 0 0 0
  2019 โครงการงานจ้างศึกษา วิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงาน 20 ปี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0
  2017 งานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (วงเงินต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2016 โครงการการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2014 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2014 งานศึกษาวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 งานวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ำเสียและมูลฝอย หัวหน้าโครงการ องค์การจัดการน้ำเสีย 0 0 0 0
  2013 โครงการการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม 1 0 0 0
  2013 โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงงานบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)