Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ม.(เคมี สาขาเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 8 0 0
  2019 การศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอร์ของเอทานอลโดยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม เพื่อลดปัญหามลพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์ การออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา และการศึกษาเคมีเชิงทฤษฎีของอนุพันธ์คูมาริน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 2 0 0 0
  2012 การศึกษาโครงการและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes บน Nanoporous และ Mesoporous Zeolites หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 2 0 0
  2017 การศึกษาปฏิกิริยากลีเซอรอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4 0 0 0
  2015 การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของ CO และ N2O บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ด้วยการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
  2011 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล เคมี สมุนไพร และตำรับยาไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0