Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 5 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมชุดตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนจากจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเืพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำแพงแสน 0 1 0 0
  2012 ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเขากวางอ่อนของกวางรูซ่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 2 0 0
  2010 ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 2 6 0 0
  2020 ผลการเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอลูมิโนซิลิเกตในวัสดุรองพื้นและในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต การเกิดฝ่าเท้าอักเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเคมเฮาส์จำกัด 0 0 0 0
  2020 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ไฟเตสในอาหารที่มีการลดระดับฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อสมรรถภาพการผลิตและการสะสมแร่ธาตุในกระดูกของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ผลของ Toxo Mx ต่อผลกระทบความเป็นพิษของอัฟฟลาทอกซินในอาหารสุกรระยะหย่านม ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2017 ระยะเวลาการเก็บรักษาถั่วอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะเปลือก และไม่กะเทาะเปลือก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณภาพของเลซิตินที่อายุการเก็บต่างๆ กัน หัวหน้าโครงการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การใช้ยีสต์รูปแบบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสุกรและไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0
  2014 การประเมินคุณภาพอาหารข้นในกวางรูซ่า ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 อิทธิพลของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากใบชาต่อคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0