Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศธ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2532
  • ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 0 0 0
  2020 ผลของการใช้เฟสบุคในกลุ่มการเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกับบอร์ดเกมส์ต่อความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
  2018 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโดเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมในการพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 Cornell Note-Taking Method: ทักษะการบันทึกที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รร สาธิตเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อหลายมิติแบบปรับตัวตามสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อหลายมิติแบบปรับตัวสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาแบบฝึกด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Phonics ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0