Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ด. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา ด้วยการออกกำลังกายสมองและเกมเกม กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 รูปแบบการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของ ร่างกายและสมองสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางกายและการ ออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการ ทำงานของร่างกายและสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาความสามารถในการทำงานของร่างกายและสมองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุพฤฒพลังในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 4 1 0
2015 การใช้การออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมทางกายทางเลือกในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในประเทศโปรตุเกส หัวหน้าโครงการ Erasmus Mundus Programme in LOTUS+ Project 0 2 0 0
2012 ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 0 0
2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 1 0 0
2011 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด 0 0 1 0