Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ภายใต้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 3 0 0
  2022 ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2022 เครื่องวัดธาตุอาหารในดินสำหรับคำนวณสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หัวหน้าโครงการ โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การศึกษาการไหลกำลังไฟฟ้าที่ มก. ฉกส. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ระบบไฟฟ้าของ มก.ฉกส. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 5 38 0 0
  2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ภายใต้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 38 0 0