Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2538
  • วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • Ph.D.Metallurgical and Material Engineering, The University of Melbourne, Australia, 2548

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสูตรผสมเพื่อผลิตเส้นใยจากเถ้าลอยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 18 2 0 0
2018 การสกัดแยกโลหะหนักออกจากฝุ่นจากเตาอาร์คไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยผลิตบัณฑิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
2015 การแยกซิงค์เฟอร์ไรท์ที่มีอยู่ในฝุ่นจากเตาอาคร์คไฟฟ้าด้วยกระบวนการสะอาด หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 0
2014 การบำบัดฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยกระบวนการโลหะวิทยาทางความร้อนร่วมกับกระบวนการโลหะวิทยาสราละลาย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0
2013 การศึกษาความสามารถในการละลายของซิงค์ออกไซด์ในฝุ่นจากเตาอาร์คไฟฟ้าที่ผ่านการบำบัดด้วยผงเหล็ก โดยสารละลายซัลฟิวริกและโซเดียนไฮดรอกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนโครงการวิศวกรรมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลเกรด GTD-111 IN-738 และ U-500 โดยกรรมวิธ๊ทางความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนโครงการวิศวกรรมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 0 0 0
2012 การแยกซิงค์เฟอไรท์ที่มีอยู่ในฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยผงเหล็ก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย) 1 0 0 0
2009 การศึกษากระบวนการในการผลิตวัสดุเชิงประกอบเหล็กล้าไร้สนิม 316 L กับทังสเตนคาร์ไบต์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2012 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2009 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0