Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551
  • ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 2 0 0
  2019 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สู่โรงเรียนและชุมชน” ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 0 2 0 0
  2018 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดินตามแผนงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2018 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี หัวหน้าโครงการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2018 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ในรายวิชา One Health Core Competency ผู้ร่วมวิจัย One Health Workforce (United States Agency for International Development-USAID) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารายวิชาสมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแบบe-learning สำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2012 การเตรียมมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0