Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 14 2 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 5 0 0 0
  2018 อิทธิพลของระดับเปลือกมันหมักในอาหารข้นต่อการหมักย่อยในกระเพาะ รูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบสมรรถนะการเติบโตของโคพื้นเมืองและโคลูกผสมวากิว X พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยต้นอ้อยหมักและเปลือกมันล้างเป็นอาหารหยาบหลัก ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 2 0 0
  2012 ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3 0 0 0
  2012 ผลของการใช้พืชสมุนไพรในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และนิเวศวิทยารูเมนของกระบือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
  2011 อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอ้อยอาหารสัตว์หมักร่วมกับถั่วแลปแลปในอัตราต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2010 การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับสูงเป็นแหล่งทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0
  2010 การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงแกะ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2008 อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2022 อิทธิพลของการเสริมซิสเตมีนไฮโดรคลอไรด์แบบเคลือบและโพรไบโอติกต่อ สมรรถนะการเติบโต กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และเมแทบอลิซึมในเลือดของโคสาว หัวหน้าโครงการ บริษัท แอมโก้เวท จำกัด 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2 0 0 0
  2012 การใช้กากมันสำปะหลังปรับปรุงคุณภาพโปรตีนด้วยยีสต์ในสูตรอาหารร่วมกับการเสริมหญ้าขนของสุกรขุนภูพาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2007 ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยสายสั้นในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 0 0 0