Person Image

  Education

  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.S.(Entomology), University of Missouri, สหรัฐอเมริกา, 2543
  • Ph.D.( Entomology ), University of Missouri, สหรัฐอเมริกา, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 2 1 0 0
  2022 การวิจัยพื้นฐานทางกีฏวิทยาของแมลงที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้แมลงนํ้าเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนาข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การตรวจสอบไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตในน้ำที่กินได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ความหลากหลายชนิดและพันธุกรรมของแมลงน้ำป่าชายเลนในอ่าวไทย ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การวิจัยพื้นฐานทางกีฏวิทยาของแมลงที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 ความหลากหลายชนิดและพันธุกรรมของแมลงน้ำป่าชายเลนในอ่าวไทย ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลายชนิดและพันธุกรรมของแมลงน้ำป่าชายเลนในอ่าวไทย ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลายชนิดและพันธุกรรมของแมลงน้ำป่าชายเลนในอ่าวไทย ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายและสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของมวนน้ำ (Hemiptera: Heteroptera) ในป่าชายเลนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแมลงน้ำในป่าชายเลนในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งต่อความหลากหลายของแมลงน้ำในลำธารจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของมวนน้ำในเทือกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 0 3 0 0
  2021 การประเมินศักยภาพทรัพยากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลาย และแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงดานา (Belostomatidae: Lethocerinae) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ความหลากหลายและสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของมวนน้ำ (Hemiptera: Heteroptera) ในป่าชายเลนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแมลงน้ำในป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของแมลงนี้ที่พบในเกาะช้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากชนิดและความชุกชุมของแมลงวันผลไม้ (Diptera: Tephritidae) และแตนเบียนของแมลงวันผลไม้ ในสวนไม้ผลคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงิน 72 ปี มก. 0 0 0 0
  2014 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของมวนน้ำในเทือกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งต่อความหลากหลายของแมลงน้ำในลำธารจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การผสมพันธุ์ซ้ำซ้อนและบทบาทของของอาหารที่ได้รับขณะผสมพันธุ์ในหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 โครงการวิจัยธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 1 0 0
  2018 การจัดการชันโรงเพื่อการผสมเกสรมะม่วงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไบเออร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 0 1 0 0
  2015 ความหลากหลายของมวแมงป่องน้ำของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ University of Missouri 0 0 0 0
  2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2014 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2010 การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0