Person Image

  Education

  • Postdoctoral fellowship researcher, University of Turku, Finland, Finland, 2552
  • วท.ด. ชีวเคมี (ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 6), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • วท.บ. ชีวเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 0 0 0
  2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียด้วยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ภาคใต้) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ชุดทดสอบสารโลหะหนัก สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 18 10 0 0
  2023 นวัตกรรมเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจาก Arthrospira platensis สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2021 โครงการพัฒนามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจหาออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ Babesia spp. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของโทลาโซลีนด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ 1 0 0 0
  2015 ชีวสังเคราะห์โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs)ในไซยาโนแบคทีเรีย Arthrospira sp. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
  2015 การบำบัดโลหะโครเมี่ยม (VI) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1 2 0 0
  2015 โครงการพัฒนาธนาคารเลือด (Blood Bank) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์: การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2012 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการตอบสนองของเซลล์เมือกในลำไส้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคในปลานิลที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2011 ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0