โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการรับและการคัดแยกวัตถุดิบในส่วนของระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการของการวางแผนการผลิตและการจัดตารางเวลาสำหรับโครงข่ายโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
2020 การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้าเพื่อสร้างโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การออกแบบระบบโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของวัตถุดิบชีวมวลสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การออกแบบระบบโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของวัตถุดิบชีวมวลสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2016 แบบจำลองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับโซ่อุปทานลองกอง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2014 การศึกษาการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกด้วยจักรยานกำเนิดไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
2011 การใช้เทคนิค NIRs ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบมะม่วงอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการบริหารจัดการการกระจายวินค้า OTOP โดยยานพาหนะส่วนบุคคลเบื้องต้นที่จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเวิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 4 0 0
2018 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 กรอบโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานชีวมวลเพื่อการตัดสินใจกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2012 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
2012 แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0
2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของเงาะในภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0