Person Image

  Education

  • วท.บ.เกษตรศาสตร์(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 7 21 0 0
  2017 การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2016 ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อและผีเสื้อกลางคืนในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2015 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2014 อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2013 ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 7 0 0
  2012 การใช้แมงมุมสุนัขป่าและแมงมุมตาหกเหลี่ยมศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)