Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2542
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การแยกคอนดรอยตินซัลเฟตจากหัวปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 6 11 0 0
  2020 ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพปลา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 อนุภาคอัลฟาและเบต้านาโนไคโตซานจากเปลือกกุ้งและแกนหมึก สำหรับการ นำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเบื้องต้นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การศึกษาเบื้องต้นการผลิตโปรตีนโดย Pichia pastoris หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2016 การผลิตไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเอนไซม์สกัดหยาบจากราทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การศึกษาเบื้องต้นสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 สมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาเมลลาร์ดจากไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp. หัวหน้าโครงการ โครงการ National Research University (NRU) 1 2 0 0
  2012 การศึกษาเบื้องต้นการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการย่อยด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการโคแอกกูเลชั่นสาหร่าย Chaetoceros calcitrans โดยไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การแยกเอนไซม์ไคติเนสจาก Streptomyces sp. หัวหน้าโครงการ โครงการ National Research University (NRU) 0 1 0 0
  2011 สหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพกับสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมโดยไคโตซานจากแหล่งต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันเพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับแอสตาแซนธินธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 9 18 0 0
  2017 การประเมินและการลดความเสี่ยงการตกค้างของสารเคมี และการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การปนเปื้อนคลอสตริเดียม บอทูไลนัม จากแหล่งน้ำการจับปลากะตัก และผลของเกลือต่อปริาณฮีสตามีน ในกระบวนการหมักน้ำปลาตามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2016 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่สามารถกำจัดสีมาลาไคท์กรีน Pandoraea pnomenusa J29-3 เพื่อลดการปนเปื้อนของมาลาไคท์กรีนในแบบจำลองระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของมาลาไคท์กรีนโดย Pandoraea pnomenusa ที่คัดแยกจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
  2014 การย่อยสลายทางชีวภาพของมาลาไคท์กรีนโดย Pandoraea pnomenusa ที่คัดแยกจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในการควบคุมการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำ และยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อลดสารเคมีที่ปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิลตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือส่วนท้องปลาแซลมอนที่ผ่านการแยกน้ำมันออกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2009 การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 2 0 0
  2009 การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 7 0 0
  2008 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการ งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา 0 1 0 0
  2008 ผลของการพัฒนากระบวนการบรรจุ ต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกจำหน่ายบริเวณ ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0