โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 4 0 0
2021 การประเมินมะม่วงบริโภคผลสุก บริโภคผลดิบ และเปลือก สำหรับลักษณะสารต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพการบริโภค ในมะม่วง 16 พันธุ์ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เพื่อเปลี่ยนสีผิวของมะม่วงลูกผสมพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมหาชนก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อิทธิพลของการช่วยผสมเกสรต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้ละอองเรณูต่างพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2015 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มะม่วงเพื่อบริโภคผลสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 8 13 0 0
2019 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการลดความสูงของหน่อตามในกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0
2015 การลดความสูงลำต้นกล้วยไข่ด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 7 0 0
2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 4 0 0
2019 การศึกษาเทคนิคที่มีประสิทธิ์ภาพของการผสมพันธ์ุมะม่วง หัวหน้าโครงการ "Talented youngscientist program" at Guangxi Subtropical crop research Institute, china 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบกล้วยแปลงหลัก หรือ Banana Biobank ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการเก็บรักษา Banana Biobank สำหรับแปลงหลัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2017 อิทธิพลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ท่ีสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณ 0 2 0 0
2009 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2" ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0