Person Image

  Education

  • กศม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543
  • กศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2528
  • ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาโมเดลการบริหารองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 4 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2020 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน รายวิชาเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาทักษะไม้รำ 1-2 ในวิชากระบี่กระบองโดยใช้แบบฝึกตาราง 24 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2012 การศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านหนังสือของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (งบอุดหนุน) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมพัฒนากีฬามวยไทยหญิงอาชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน เขตภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 สมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 การจัดทำแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา (สสส.) 0 0 0 0
  2006 ความรู้ เจตคติ และการปฏิเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาของนิสิตสาขาพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0