โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 2 0 0
2020 ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 0 1 0 0
2019 ความตระหนักในความเป็นส่วนตัวของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2018 The State of the Art of Cryptocurrencies หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2015 การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 1.ทุนสันบสนุนกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0