Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 10 0 0
  2018 แผ่นดูดซับเสียงในอาคารจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยกัญชง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะที่สุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2010 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 5 0 0
  2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน กฟผ.สนญ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIm) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 3 0 0
  2017 นวัตกรรมกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เส้นใยธรรมชาติผสมเศษยาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2016 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2013 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ ๑) หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม (ส่วนขยายเวลา) ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยไฮบริดจำกัด 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยไฮบิดจำกัด 1 0 0 0