Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์-พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2548
  • บธ.ม.(การบริหารทั่วไป), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2542
  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟ และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 2 0 0
  2020 การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศยางพารา ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และการจัดทำระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการยางพาราตลอดห่วงโช่อุปทาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 Sustainable Agribusiness Model for Poverty Reduction in Thai Small-scale Rubber Farmers หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 2 0 0
  2019 การพัฒนาระบบข้อมูลยางพาราให้เป็นต้นแบบของฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการบริหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟ และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟ และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประมูลยางพาราที่เหมาะสม สำหรับตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่น ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมเชิงโอกาสทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การประมาณการรายได้ตลอดช่วงชีวิตของผู้จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและผลตอบแทนการลงทุนอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 0 2 0 0
  2021 โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 1 0 0
  2019 การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสถานภาพปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หัวหน้าโครงการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 0 0 0 0
  2017 จัดทำแผ่นแม่บท (Master Plan) การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2016 A Development of Econometric Forecasting Model for Global Natural Rubber Demand and Supply หัวหน้าโครงการ International Rubber Consortium Limited as Customer 0 0 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคจากมาตรการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบระบบรางภายในประเทศไทยและแนวทางเชิงนโยบายที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 ดำเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในขององค์การคลังสินค้าและเพื่อรองรับโครงการของรัฐบาล หัวหน้าโครงการ องค์การคลังสินค้า 0 0 0 0
  2015 การประเมินความสำเร็จการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สนข. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมเชิงโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การประมาณการมูลค่าระดับความเชื่อถือได้ที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้าประเทศไทยของผู้ใช้ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 การศึกษาประเมินผลการดำเนินโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม" หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตพัทยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การวิจัยประเมินผลโครงการประกันรายได้ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 0 0 0 0
  2010 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0