Person Image

  Education

  • ศ.ศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 50 Project 10 24 0 0
  2022 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมทางกายภาพ และจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา: กรณีศึกษาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและประเมินผลทักษะพื้นฐานกีฬาว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 แบบประเมินและเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางสมองของนักกีฬาแฮนด์บอลเยาวชนทีมชาติไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2021 การถอดบทเรียนแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ออนไลน์บนฐานแนวคิดความรอบรู้สุขภาพ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 การพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชาฟุตบอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คอร์ฟบอลเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 การถอดบทเรียนแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2020 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 การสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะการก้าวกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาเรือยืนพายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ : กรณีศึกษารายวิชาทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ำ สำหรับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 การสร้างแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตวอลเลย์สำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารเสพติดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การสร้างเครื่องมือฝึกการเตะสูงในกีฬาตะกร้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 การตอบสนองทางสรีรวิทยา และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การสร้างโปรแกรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 นวัตกรรมบอลยางยืดเพื่อพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนในกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน รายวิชาเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาทักษะไม้รำ 1-2 ในวิชากระบี่กระบองโดยใช้แบบฝึกตาราง 24 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ : กรณีศึกษารายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษา สำหรับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬาเซปักตะกร้อโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 สื่อการสอนแบบผสมผสานรายวิชาพลศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาความสามารถทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาทักษะทางการเรียนเรื่อง การชกหมัดฮุค โดยใช้ Jerking bundle hook สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพลศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้าโดยใช้แบบฝึกทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาทักษะการเสริ์ฟหลังมือกีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัวโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาวะเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลของการใช้กิจกรรมทางกายแบบวงจรที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง แฮนด์บอล นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2014 การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2013 โครงการประเมินผลระบบการสอบคัดเลือกนิสิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2013 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2012 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย) 0 1 0 0
  2011 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0
  2010 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 สถานการณ์และแนวโน้มของบัณฑิตศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 1 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย การเคหะแห่งชาติ 1 1 0 0