Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 4 6 0 0
  2018 การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินโดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประเมินคุณค่าทางอาหาร และประสิทธิภาพของสารสกัดทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.) ในการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วสกุลโสนในการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่ม Organochlorine ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2013 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 วิธีการที่เหมาะสมในการลดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงในสภาพบรรยากาศดัดแปร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 7 29 0 0
  2019 การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินโดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินสารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษในวัตถุดิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและพริกแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2018 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการสร้างสารพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การย่อยสลายทางชีวภาพของ DDT ในดินโดยเชื้อรา Fusarium solani P114 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การค้นหายีนที่สร้างสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วสกุลโสนในการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่ม Organochlorine ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 โครงการผลิตสาร Lovastatin จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2014 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร(KU-FIRST) 0 1 0 0
  2014 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นซับสเทรตสำหรับจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไขมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 การพัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงซีราลีโนนต้นแบบจากข้าวโพดสำหรับการตรวจสอบอาหารกุ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2009 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 7 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 2 0 0
  2010 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตี้คอรั่มเพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอัลฟลาท๊อกซิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0