Person Image

  Education

  • ป.พย.(พยาบาลศาสตร์), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, ไทย, 2536
  • สค.ม.(สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2545
  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2017 โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การจัดการปัญหาน้ำท่วมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาวัดบางเลน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0