Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2021 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาคุณภาพเส้นใยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 กายวิภาค คุณสมบัติ และการประเมินการใช้ประโยชน์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 11 24 0 0
  2022 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาคุณภาพเส้นใยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 โครงสร้างและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 ไบโอซิลิกาจากใบอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2020 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2018 ศักยภาพในการใช้เศษเหลือใบตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอมและเปลือกมะขามในการเป็นสารควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 เทคนิคการเตรียมฟิล์มรองรับตัวอย่างแบบบางพิเศษสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อลดการใช้ออสเมียมเตรตตอกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 11 0 0
  2011 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชทางเคมีที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มีอาการเนื้อแก้ว/ยางไหล ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 5 0 0
  2010 เรณูและกายวิภาคเปรียบเทียบพืชสกุลเร่วบางชนิดเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2013 การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาพเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2012 การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเรณูหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0