โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 0 0 0
2018 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้ไมโทคอนเดรียลจีโนมในการศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษากลุ่มของราไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียในรากกล้วยไม้รองเท้านารีที่พบในประเทศไทยด้วย Metagenomics หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาความหลากหลายของไมคอร์ไรซากล้วยไม้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษายีนควมคุมการออกดอกในกล้วยไม้เอื้องมะลิ (Dendrobium crumenatum) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 8 4 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ไมโทคอนเดรียลจีโนมในการศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษากลุ่มของราไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียในรากกล้วยไม้รองเท้านารีที่พบในประเทศไทยด้วย Metagenomics หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหิ่งห้อยในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ยีน COI บนไมโทคอนเดรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไส้เดือนด้วยวิธี metagenomics ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การทำข้อมูลจีโนมของเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของหิ่งห้อยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ตำแหน่ง control region บนไมโทคอนเดรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การจำแนกชนิดและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของกล้วยไม้ในกลุ่ม Trias (Bulbophyllinae: Orchidaceae) ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ rbcL, matK และ ITS หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การศึกษายีนควมคุมการออกดอกในกล้วยไม้เอื้องมะลิ (Dendrobium crumenatum) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การศึกษาความหลากหลายของไมคอร์ไรซากล้วยไม้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกในกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0