Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2015 ผลของไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ 1 0 0 0
  2014 สมบัติของผ้าไหมที่ตกแต่งทนยับด้วยกรดอะซิติก หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0