Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2547
  • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก, ไทย, 2555
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2551
  • เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 15 0 0
  2017 การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนของอากาศภายใต้การไหลท่อผ้าใบ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงเเสน 2 3 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีผลความเเข็งแรงของรอยเชื่อมผ้าใบจากการเชื่อมด้วยลมร้อน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงวแสน 1 1 0 0
  2015 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโรเลอร์สเก็ตสำหรับศักราชใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 เครื่องผลิตแก็สชีวมวลดาวดราฟท์แบบสั่นนวัตกรรมใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 เครื่องเชื่อมผ้าใบกับแผ่นลวดอะลูมิเนียม หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 0 0 0
  2014 เครื่องม้วนท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0
  2011 เครื่องสอบเทียบการไหลของอากาศและทดสอบประเมินค่าสัมประสิทธิ์การไหลของอากาศของแผ่นออริฟิกส์ที่ไม่มาตราฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดสับหญ้าเนเปียร์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงโคในประเทศ ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 4 0 0
  2019 การปรับปรุงกังหันลมแบบ Savonius หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 2 0 0
  2016 โครงการวิจัยออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2009 การออกแบบแบะสร้างท่อลมจากผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0