Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวตอร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวตอร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2551
  • Ph.D. (Computer Science), University Lyon 2, France, 2558

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 2 0 0
2021 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 ระบบผสมปุ๋ยและตรวจสอบปุ๋ยอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณเกรดออนไลน์ (ขยายเวลา) หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณเกรดออนไลน์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 4 0 0
2019 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2018 ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2018 การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงและกล้วย (ภายใต้โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมแห่งประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2018 เครื่องจัดเก็บข้อมูลทางสภาพอากาศสำหรับการเกษตรระดับแปลงย่อยด้วยเทคโนโลยีไอโอที ผู้ร่วมวิจัย Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO/PERDO) 0 1 0 0
2018 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
2018 ไอโอทีแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเพื่อยกระดับผลผลิตของปาล์มน้ํามัน (ภายใต้โครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันและเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0