Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2546
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2018 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์รีเซปเตอร์ตัวใหม่ที่มีอนุพันธ์ไบฟีนอลิก-แดนซิลสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 เฮทเทอร์โรไดโทปิกรีเซปเตอร์โมเลกุลใหม่จากอนุพันธ์ของเบนซีนและไบแนฟทอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรดอะมิโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การสังเคราะห์อนุพันธ์คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีไพรินเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดโลหะไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 0 0 0
  2022 การพัฒนานวัตกรรมแผ่นตรวจวัดเชิงแสง เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์รีเซปเตอร์ตัวใหม่ที่มีอนุพันธ์ไบฟีนอลิก-แดนซิลสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 เฮทเทอร์โรไดโทปิกรีเซปเตอร์โมเลกุลใหม่จากอนุพันธ์ของเบนซีนและไบแนฟทอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรดอะมิโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสังเคราะห์อนุพันธ์คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีไพรินเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดโลหะไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2012 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟิีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรออะมิโน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0