Person Image

  Education

  • วศ.ม.( วิศกรรมเครื่องกล ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2021 แป้งพรีเจลาติไนซ์จากข้าวเนียงกวงอินทรีย์เพื่อการใช์ประโยชน์ในการทำอาหารอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (โครงการวิจัยมุ่งเป้า) ประจำปี 2564 0 0 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดสับหญ้าเนเปียร์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงโคในประเทศ ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2011 เครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติสำหรับพูเลย์และพัดลมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2002 การสร้างชุดเครื่องมือเพื่อการศึกษาจุดทำงานของเครื่องสูบในระบบ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2012 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 0
  2002 การปรับปรุงกระบวนการผสมนมรสต่างๆ ด้วยระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0