โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 การพัฒนาขั้วโฟโตอาโนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงสังกะสีออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 Nutritional, Genetics, and Food Innovationfrom Leaves to Grains of the Rainbow Rice as a New Food Concept for Wellbeing ผู้ร่วมวิจัย Rockefeller Foundation 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 23 35 0 0
2020 การพัฒนาเทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสืบสวนสอบสวน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเทคนิคการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษความร้อนด้วยสารละลายผสมของสารที่ไวต่อกรดอะมิโนกับพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 4 0 0 0
2019 การทดสอบมาตรฐานสากลหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทำลายล้างพิษจากอาวุธ คชรน. หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิคการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มอินโดลเชื่อมกับ 4-อะมิโนเบนโซเอต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาฟิล์มทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นขนส่งโฮลในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอโรปสไกต์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การพัฒนาขั้วโฟโตอาโนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงสังกะสีออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเปลวไฟ หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 1 2 0 0
2015 นิติวิทยาศาสตร์ด้านเคมี หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 2 7 0 0
2015 การสังเคราะห์อนุพันธุ์ของพลัมปากินที่แยกได้จากเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica) เพื่อเพิ่มฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ก่อโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของนินไฮดรินเพื่อพัฒนาการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2014 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบอินโดลเชื่อมกับอะซิพินที่มีฤทธิ์ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 7 0 0
2014 การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของแคดเมียมอินเดียมเทลลูไรด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถดูดกลืนในช่วงใกล้อินฟราเรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2014 ผลของสารช่วยกะจายตัวต่อสมบัติและความเสถียรของสารแขวนลอยของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2013 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของบราสสิโนสเตอรอยด์ในระดับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2012 การสกัดแทนนินจากพืชโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัช หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 7 8 5 0
2020 การแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสารสกัดจากข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนิลเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม เพิ่มมูลค่า สนับสนุนเกษตรกรไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท เอเค เก้าหนึ่งกรุ๊ป(AK 91) 0 0 0 0
2020 ข้าวสาลีใบอ่อน เพื่อสุขภาพและความงาม หัวหน้าโครงการ บริษัท ป้อมเพชร 999 จำกัด 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์กลิ่นของอาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัท R&B FOOD SUPPLY CO.,LTD 0 0 0 0
2019 การทดสอบมาตรฐานสากลหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาอุปกรณ์ทำลายล้างพิษจากอาวุธ คชรน. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2019 การศึกษาการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านมะเร็ง หัวหน้าโครงการ บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด 1 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบรองเท้าบูทจากยางพาราสำหรับห้องกันอาวุธกลุ่ม CBRN ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องระเหยน้ำและแอลกอฮอล์แบบลดความดันในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลววิกฤตยิ่งยวด แบบใช้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์แข็งช่วย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 1 2 0
2016 โครงการอุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือกสำหรับปืนพกสั้นเพื่อลดการสูญเสีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 3 0
2015 การพัฒนากระสุนส่องวิถีจากปลอกกระสุนเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
2011 โครงการการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนภาคกลางและตะวันตก เพื่อจัดทำแผนนโยบาย วทน. แห่งชาติ 10 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
2011 Utilization of Palm Oil Mill Wastes in the Production of Natural Rubber Antioxidant หัวหน้าโครงการ International Foundation for Science of Sweden 1 1 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องสกัดไกลโคไซด์จากบัวบกในระดับอุตสาหกรรมด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2006 ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 5 0 0
2006 การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0