Person Image

  Education

  • วท.บ.( สุขศึกษา ), สถาบันราชภัฏอุดรธานี, ไทย, 2539
  • กศ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, ไทย, 2542
  • กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพและสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0