Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(ปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(พืชไร่นา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 7 1 0 0
2020 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อดินด่างในถั่วเขียว และการพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวต้านทานโรคใบจุดโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการผสมกลับ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การค้นหาตำแหน่งของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วในถั่วนิ้วนางแดงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาความหลากหลายของถั่วพูในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การค้นหาตำแหน่งของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วในถั่วนิ้วนางแดงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาความหลากหลายของถั่วพูในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคราสนิมในถั่วเหลืองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่ง เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเขียวเพศผู้เป็นหมันและดอกเปิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชีวิตไท 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 5 2 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วและโรคราแป้ง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการผสมกลับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อดินด่างในถั่วเขียว และการพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวต้านทานโรคใบจุดโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการผสมกลับ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อดินเค็ม และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การค้นหากลไกที่ทำให้ถั่วเขียวทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังและสนิปส์จากข้อมูลทรานสคริปโตมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประเมินเชื้อพันธุกรรมทนน้ำท่วมและการสร้างประชากรลูกผสมเพื่อถ่ายทอดลักษณะทนน้ำท่วมสู่ถั่วเขียวพันธุ์ “กำแพงแสน 2” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษากลไกทางชีวเคมีของถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาวะเครียดจากความร้อนและความเค็มในถั่วเขียวพันธุ์ป่า (Vigna radiata var. sublobata) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมถั่วแปบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคราสนิมในถั่วเหลืองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่ง เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 70 25 1 3
2019 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วและโรคราแป้ง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการผสมกลับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2017 การรวบรวม พัฒนา และบันทึกลักษณะเชื้อพันธุกรรมแกนหลักและพ่อแม่พันธ์ุดีของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำสำหรับอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การคัดพันธุ์พืชในสกุล Vigna ที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2017 ปริมาณเมล็ดแข็ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2017 การแยกและศึกษาสมบัติของ polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) จากเมล็ดถั่วเขียว และศึกษาอิทธิพลต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การทดสอบผลผลิตขั้นสูงของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2016 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมปริมาณเส้นใยในถั่วฝักยาวพันธุ์ “ถั่วงู” เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพันธุ์พิเศษ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 0 0 0
2015 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vigna vexillata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุืพืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวลในสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2013 การจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและผลิตถั่วเขียวพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และเมล็ดทั่วไป หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 3 0 0
2012 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 29 20 0 3
2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
2011 โครงการจัดทำโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM และนำร่องการจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปี 2551 และ 2552 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่งเพื่อการการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2006 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 32 2 0 0