Person Image

  Education

  • Ph.D. Irrigation Engineering , Utah State University, U.S.A.
  • วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 3 3 0 0
  2021 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 1 0 0
  2017 โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาความเหมาะสมการสูบน้ำจากฝายบ้านค่ายไปเติมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ-อ่างเก็บน้ำบางพระ หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำบาดาล หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 0 0 0
  2017 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการทรุดตัวและการเคลื่อนตัว เพื่อออกแบบปรับปรุงเขื่อนคลองป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผู้ร่วมวิจัย กรมชลประทาน 2 2 0 0
  2016 โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารแหล่งน้ำต้นทุน และการสูบจ่ายน้ำ (EWMS) หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2015 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 งานศึกษาออกแบบพร้อมจัดทำโปรแกรมแบบจำลองทางชลศาสตร์ (Hydraulic Model Program) หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2011 โครงการจัดทำสื่อการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม สำรวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพระปรง หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแบบมาตรฐาน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0