Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 ห้องสมุดเฉพาะกับแนวคิดบรรณารักษ์เชิงวิพากษ์: การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 สิทธิมนุษยชนกับการทบทวนวิพากษ์: ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมวรรณกรรมและแหล่งสารสนเทศ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2021 การวิเคราะห์หนังสืออนุสรณ์งานศพของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 “คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” ผู้ร่วมวิจัย ทุดอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 3)และงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมวดงบอุดหนุนวิจัย 0 2 0 0
  2009 การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา 371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2016 การประเมินภายในโครงการเครือข่ายงานธรรมเพื่อวิถีสุขภาวะทางปัญญา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 0 2 0 0